Vapaa-ajan tapaturmat yleistyvät - mitä voidaan tehdä?

Niin Suomessa kuin muissa kehittyneissä maissa väestö ikääntyy nopeasti ja viime vuosina on käynyt entistä selvemmäksi, että näissä maissa erilaiset koti-, liikunta- ja muut vapaa-ajan tapa turmat, erityisesti ikääntyneiden kaatumis tapaturmat, ovat muodostumassa valtavaksi kansanterveydelliseksi ja kansantaloudelliseksi ongelmaksi.

Lähes miljoonasta vuosittaisesta tapaturmasta kaksi kolmasosaa on koti-, liikunta- ja muita vapaa-ajantapaturmia. Näistä varsin merkittävä ryhmä ovat iäkkäiden kaatumisesta ja luukadosta johtuvat vammautumiset, etenkin niihin liittyvät luunmurtumat ja kuolemat.

UKK-instituutin tutkimuksissa on osoitettu, että ikäihmisten kaatumis-kuolemia on vuosittain yli tuhat, mikä on kaksi ja puoli kertaa enemmän kuin suomalaisia kuolee tieliikenteessä. Viime vuosikymmeninä liikenne- ja työtapaturmat ovat vähentyneet, mutta ikäihmisten kaatumisiin ja luukatoon liittyvät luunmurtumat ja muut vammautumiset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti.

Esimerkiksi ikäihmisten lonkkamurtumat ovat lisääntyneet kolmessa vuosikymmenessä noin nelinkertaisesti (tällä hetkellä noin 7200 murtumaa vuosittain) ja ellei hyviä ehkäisykeinoja kehitetä ja niitä oteta laajamittaiseen käyttöön, murtumat lisääntyvät kiihtyvästi niin, että 2030 Suomessa on noin 22000 lonkkamurtumaa vuosittain aiheuttaen noin 500 miljoonan euron (lähes kolmen miljardin markan) kustannukset.

UKK-instituutin tapaturmatutkimusohjelmien pääkohteiksi onkin valittu ikäihmisten kaatumistapaturmat ja osteoporoottiset murtumat. Myös muiden tapaturmien kehitystä seurataan, arvioidaan niistä syntyviä haittoja ja kustannuksia, perehdytään tapaturmien syihin, vaaratekijöihin ja syntymekanismeihin sekä kehitetään menetelmiä niiden ehkäisyyn. Lisäksi edellä mainituista tutkimuksista vastaava tapaturma- ja osteoporoosiyksikkö osallistuu soveltuvin osin näiden tapaturmien diagnostiikan, hoidon ja kuntouksen tutkimushankkeisiin.

UKK-instituutin luustotutkimusohjelman johtavana ajatuksena on ollut selvittää liikunnan vaikutus luuston lujuuden ja ihmisen liikkumisvarmuuden osatekijöihin eri ikävaiheissa. Voidaanhan liikuntaan ja liikuntatottumuksiin vaikuttamista pitää yhtenä osteoporoosin, kaatumisten ja niihin liittyvien murtumien ehkäisyn avainstrategiana.

Liikkumisvarmuutta ja luuston vahvuutta

Hiljattain julkaistu systemoitu kirjallisuuskatsaus liikuntaharjoittelun merkityksestä ikäihmisten kaatumisten ehkäisyssä osoitti, että säännöllinen voima- ja tasapainoharjoittelu voi merkittävästi parantaa ikäihmisten liikkumisvarmuutta sekä ehkäistä kaatumisia ja niistä aiheutuvia vammoja. Tätä johtopäätöstä on juuri alettu testata myös UKK-instituutissa, kun 12 kuukautta kestävä satunnaistettu interventiotutkimus "liikunta ikäihmisten luukadon ja kaatumisten ehkäisyssä" saatiin syksyllä käyntiin.

Aiemmissa instituutin tutkimuksissa on osoitettu, että voimakkaita, nopeita suunnanvaihdoksia ja hyppyjä sisältävä, niin sanottu impakti tyyppinen liikunta on tehokas keski-ikäisten naisten luuntiheyden lisääjä sekä liikkumisvarmuuden parantaja. Sama tulos havaittiin myös kasvavilla tytöillä, erityisesti jos liikunta oli aloitettu ennen kuukautisten alkamista.

Impakti kuormituksen tehokkuuden arvioimista jatkettiin raportoimalla laaja vuoden kestänyt satunnaistettu, kontrolloitu interventiotutkimus vaihdevuosiiän ohittaneilla naisilla. Siinä selvitettiin liikunnan ja alendronaatti-luulääkityksen erilliset ja yhteisvaikutukset vaikutukset luustoon ja suorituskykyyn. Havaittiin, että alendronaatti lisäsi luun massaa tehokkaasti lannerangassa ja reisiluun kaulassa, kun taas liikunta paransi luunmekaanisia ominaisuuksia sääriluun alueella ja oli myös tehokas lihasvoiman ja ketteryyden parantaja.

Äskettäin julkaistiin tulokset naistennispelaajien luuston viisi-vuotisesta seurantatutkimuksesta. Siinä havaittiin, että pelaamisen selvästä vähenemisestä huolimatta pelaamisen aiheuttama luulisä pelaajien mailakäden luissa oli säilynyt eikä säilyminen ollut kiinni harjoittelun aloitusiästä.

Tulos vahvisti käsitystä, että liikunnasta on luustolle pitkäaikaista hyötyä – olipa liikunta aloitettu kasvuiässä tai aikuisena.

Terveydenhuollon rooli keskeinen

Ikäihmisten luukadon, murtumien ja muiden tapaturmien esiintyvyyteen, kehitystrendeihin ja ehkäisyyn liittyvät tutkimusohjelmat ovat tuottaneet runsaasti arvokasta tietopääomaa niin päättäjille kuin alan koulutus- ja viestintätoimintaan.

Ohjelmien tuloksena syntyneet raportit ja tieteellinen taso ovat toimineet yhteiskunnallisen vaikuttavuuden selkärankana ja laatumittarina. Tulokset on koottu jatko-opiskelijoiden väitöskirjoiksi, perustutkintojen syventäviksi opinnoiksi ja pro gradutöiksi.

Niistä on tiedotettu varsin laajasti kansainvälissä ja kotimaisissa kongresseissa, seminaareissa, kursseilla, koulutuspäivillä, oppikirjoissa ja tiedotusvälineissä. Tuloksia on käytetty hyväksi koottaessa tutkittuun tietoon perustuvia suosituksia ja liikuntareseptejä.

UKK-instituutin omaa tiedotustoimintaa on käytetty näiden toimien tukena. Terveydenhuollon kentällä arvioidaan osteoporoosin ehkäisyn ja ikäihmisten kaatumistapaturmien torjunnan erilaiset tutkimus- ja kehitysohjelmat ja tuotosten ja toimintojen lopullinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Ohjelman tulos tulisi näkyä koko yhteiskuntamme tasolla ikäihmisten toimintakyvyn ja turvallisuuden parantumisena sekä vähentyneinä murtumalukuina ja tapaturmamäärinä. Jälkimmäisen dokumentoimiseksi UKK-instituutin tapaturmatutkimusyksikön valtakunnalliset epidemiologiset seurantarekisterit antavat erinomaiset mahdollisuudet.