Terveys ja kuntoliikkujat

Terveys ja kuntoliikkujat

Terveys ja kuntoliikunta ovat viimeaikaisten tutkimusten ja kokemusten mukaan selkeästi yhteydessä toisiinsa. Kuntotestauksella on terveysliikunnassa merkittävä osa kuntoilun oikeassa annostelussa.

Viime vuosien tieteellinen tutkimus on osoittanut yhä luotettavammin ja yksityiskohtaisemmin liikunnan tarpeellisuuden terveydelle ja toimintakyvylle. Lukuisat tieteelliset, ammatilliset ja terveyspoliittiset yhteisöt ovat punninneet liikunnan terveydellistä merkitystä koskevaa tutkimustietoa.

USA:n terveyshallinto (Surgeon General) on tuottanut viimeisimmän tieteellisen tiedon mukaisen raportin liikunnan terveysvaikutuksista. Raportissa todetaan, että fyysinen aktiivisuus tuottaa kaiken ikäisille, naisilla ja miehille, lukuisia hyödyllisiä terveydellisiä vaikutuksia, jotka katoavat jos liikunta lopetetaan.

Professori Ilkka Vuori on esittänyt lyhyesti edellä mainitun raportin tärkeimmät päätelmät säännöllisen fyysisen aktiivisuuden ja terveyden yhteyksistä Suomen Lääkärilehdessä numero 4 vuonna 1997.

Raportin mukaan säännöllinen, useimpina viikon päivinä suoritettu liikunta vähentää sairauksien kehittymistä tai kuoleman riskiä. Liikunnan mahdollisuuksista terveyden edistämisessä on siis painavaa tieteellistä näyttöä.

Tehokkaita ja tuloksellisia koko väestöön kohdistuvia liikunnan edistämisen keinoja ja menettelytapoja ollaan kuitenkin vasta kehittelemässä. Tämän hetken yhteiskunnassamme liikunnan merkitys on erityisesti noussut esiin työkykyä ylläpitävässä toiminnassa. Työkyky heikkenee kun työn vaatimukset ylittävät yksilölliset voimavarat.

Liikunta lisää fyysistä toimintakykyä, joka on yksi työkyvyn perusta. Liikunnalla on vaikutuksia myös psyykkiseen hyvinvointiin: se vähentää masennusta, lisää energisyyttä ja parantaa henkisen paineen sietokykyä.

Kuntotestaus on yksi keino terveellisten liikuntatottumusten edistämiseen. Kuntotestauksella kartoitetaan henkilön fyysinen suorituskyky, sen avulla voidaan yksilöllisesti laatia optimaalinen liikunta- ohjelma ja seurata liikunnan vaikutuksia kuntoon. Kuntotestaus voi myös olla tehokas tapa motivoida henkilöä liikkumaan ja se voi toimia terveyskasvatuksen työvälineenä.

Terveyskuntotestauksen erityinen tavoite on antaa testatulle henkilölle palautetta siitä onko hänen liikunta-aktiivisuutensa ja fyysinen kuntonsa eri osa-alueilla terveyden näkökulmasta riittäviä. Lisäksi terveyskunnon testauksella pyritään varmistamaan henkilölle suositeltavan liikuntaohjelman turvallisuus.

Kuntotestauksen Perusteet kansion II osa käsittelee liikunnan ja terveyden yhteyksiä, kehon antropometrisia mittauksia, terveyteen liittyvää kunnon testausta, tavallisen kuntoliikkujan erilaisia kuntotestejä niin sydän- ja verenkiertoelimistön kuin lihaskunnonkin osalta sekä työkyvyn mittaamiseen liittyvää arviointia.

Teuvo Valtanen, projektipäällikkö, Liite ry. Keho.netin lähde: Liite Ry nykyinen Liikuntatieteellinen seura